การปรับเปลี่ยนตารางสอนออน์ไลน์

ประชาสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยนตารางสอนออน์ไลน์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องจากจากทางโรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนชดเชยในวันเสาร์ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์- มีนาคม 2564 ตามประกาศฉบับที่ 3 ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอปรับเปลี่ยนการสอนออนไลน์ตามตารางนี้ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งค่ะ