ประกาศ! เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

📣📣ประกาศ! เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง
🎯โรงเรียนยังคงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ONLINE ตามปกติ