พรสินี อึ้งประเสริฐ รอบที่ 1 (Portfolio) กับ 3 มหาลัยดัง

นางสาวพรสินี อึ้งประเสริฐ นักเรียนชั้น ม.6
ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)
กับ 3 มหาลัยดัง #DEK65

  1. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
  3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะบริหารธุรกิจ สาขานวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม