ตารางสอบปลายภาค ระดับมัธยมตอนปลาย

กำหนดการสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดกำหนดเนื้อหาการสอบ ม.4

ดาวน์โหลดกำหนดเนื้อหาการสอบ ม.5

ดาวน์โหลดกำหนดเนื้อหาการสอบ