kg3

บทเรียนออนไลน์ระดับอนุบาล 3

คลิกรายวิชาที่ต้องการเข้าเรียน

25-29 ม.ค. 64

 • วิชาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 1

  ดาวน์โหลดใบงาน

 • วิชาภาษาไทยครั้งที่ 1

  ดาวน์โหลดใบงาน

 • วิชาภาษาไทยครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลดใบงาน

 • วิชาบูรณาการครั้งที่ 1
  ดาวน์โหลดใบงาน

 • วิชาบูรณาการครั้งที่ 2
  ดาวน์โหลดใบงาน

 • วิชาบูรณาการครั้งที่ 3
  ดาวน์โหลดใบงาน

 • วิชาพละศึกษา

 • Lang #1
  homework

 • Lang #2
  homework

 • Art
  homework on workbook

 • Math #1
  homework on workbook

 • Math #2
  homework on workbook

 • Social
  homework on workbook

 • Phonics #1
  homework on workbook

 • Phonics #2
  homework on workbook

 • ScienceLab

 • Science
  homework on workbook