ประวัติของโรงเรียน

swm1

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

โรงเรียนประวัติความเป็นมา

นายพิบูลย์ ยงค์กมล ตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน ผู้รับใบอนุญาต ผู้ซึ่งมีปณิธานมุ่งมั่นในการให้บริการทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพและความรู้แก่เยาวชน ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่เป็นโรงเรียนแห่งที่ 18 และเป็นโรงเรียนสองภาษาลำดับที่ 8 ของกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ที่เปิดทำการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรสองภาษา (Bilingual Thai-English) เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนเปิดดำเนินการสอนตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2548 ทั้งหลักสูตรสามัญและหลักสูตรสองภาษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนไป-กลับ ชาย-หญิง ในปี 2549 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเริ่มเปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และขยายไปปีละชั้นเรียน ปีการศึกษา 2551 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเตรียมอนุบาล และปีการศึกษา 2552 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน มีการวัดประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา ในระดับอนุบาล และทำการทดสอบวัดผลตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ครูใหญ่ในปีการศึกษา 2548 คือ ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล ปีการศึกษา 2549 คือ นางสุจินดา พรหมสาขา ณ สกลนคร ปีการศึกษา 2550 – 2560 คือ นางสาวจงรักษ์ ขันรักษา ปีการศึกษา 2561 ถึงปัจจุบัน คือ นางนันทกา ลาวัง

โรงเรียนตั้งอยู่บนเนื้อที่ 33 ไร่ มีอาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง และก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น อีก 1 หลังในปี 2550 ประกอบด้วยห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการที่ ห้องวิทยาศาสตร์, ห้องสมุด, ห้องดนตรี, ห้องธุรการ, ห้องพยาบาล, ห้องประชุม, ห้องนอนอนุบาล, ห้องเอกสาร, ห้องกิจกรรม, ห้องวีดีโอ, ห้องศิลปะ, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องศูนย์สื่อ, ห้องอินเตอร์เน็ต, ห้องพักครู มีระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ครบครัน อีกทั้งยังมีสระว่ายน้ำ, สวนหย่อม, หมู่บ้านคนแคระ สวนป่า สนามเล่นกีฬาสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์, สนามฟุตบอล, และสนามบาสเก็ตบอล swm2

 

ปรัชญาประจำโรงเรียน คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน
คติพจน์ประจำโรงเรียน ทำอะไร ทำจริง

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ มีคุณธรรม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีเหตุผล ใช้สติปัญญา มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ มีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีความสุข

 

สีประจำโรงเรียน สีฟ้า – ส้ม

Logo-swm-draf
สัญลักษณ์และความหมายของโรงเรียน

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ได้กำหนดสัญลักษณ์ไว้ประจำโรงเรียนเป็นรูปโล่กำบังซึ่งหมายถึงเกราะป้องกันจากความชั่วร้าย อันตราย และศาสตราวุธต่าง ๆ ในที่นี้หมายถึงการป้องกันอวิชชาคือความไม่รู้ ซึ่งนำความหายนะมาสู่ชีวิต บนโล่นี้ประกอบด้วยส่วนประกอบย่อย 5 ประการ คือ

1. ดาว เป็นเครื่องหมายถึง ความดีงามใช้แทนคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. นกพิราบ เป็นเครื่องหมายถึง นิมิตหมายของการกำเนิดขึ้นใหม่ของสิ่งมีชีวิต
3. กางเขน เป็นเครื่องหมายถึง ความอดทนในชีวิต
4. ช่อมะกอก เป็นเครื่องหมายถึง การแตกยอดงอกงาม เติบโต ก้าวหน้า พัฒนา
5. หนังสือ เป็นเครื่องหมายถึง แหล่งความรู้สรรพวิชาทั้งหลาย