สอบโครงการประเมิน ทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (TESET) ระดับ G.4-G.6

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบโครงการประเมิน ทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (TESET) ระดับ G.4-G.6

นักเรียนที่เข้าร่วมการสอบโครงการประเมิน ทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ระดับ G.1-G.3

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบโครงการประเมิน ทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (TESET) ระดับ G.1-G.3

พระนครเหนือ สาวศุภกาญ ลักษมีโชติ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นางสาวศุภกาญ ลักษมีโชติ นักเรียนชั้น ม.6ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จินต์จุฑา ขจรวีระพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวจินต์จุฑา ขจรวีระพันธ์ นักเรียนชั้น ม.6 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน

1 2 3 5