ปรัชญาประจำโรงเรียน คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน

คติพจน์ประจำโรงเรียน ทำอะไร ทำจริง

ทำไมต้องเรียนที่นี่

สถานที่สวยงาม

โรงเรียนมีสถานที่สวยงาม สะอาดและปลอดภัย ในทุกวันจะมีครูเวรประจำจุดช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนในชั้นอนุบาลและประถม ในระดับมัธยมมีระบบเช็คเวลามา เวลากลับส่งตรงถึงไลน์ของผู้ปกครอง

ครูผู้สอนมีประสบการณ์

สอนโดยครูไทย-ครูต่างชาติ ที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาที่สอน มีทักษะการดูแล เอาใจใส่นักเรียน ห้องเรียนแผนกสองภาษา และห้องเรียนอินเตอร์ มีสื่อการเรียนการสอนทันสมัย ห้องเรียนมี Smart TV ทุกห้อง

ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

นอกเหนือจากการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับครูต่างชาติในแต่ละวันแล้ว ยังมีเวทีให้นักเรียนได้แสดงผลงานอีกหลายกิจกรรม อาทิเช่น การพรีเซ้นต์ผลงานเป็นภาษาอังกฤษในวันวิชาการ, การแสดงละครภาษาอังกฤษในกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ, การแสดงละครภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรม Drama Show

นักเรียน-รักเรียน

เริ่มต้นสร้างฐานให้รักที่จะเรียนรู้
A stage where children discover the love for learning

นักอ่าน-นักเทคนิค

พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และคิด
A stage where students develop the skills of listening, speaking, reading, writing and thinking

นักคิด-นักสร้าง

สร้างเสริมกิจกรรมการเรียนผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์
A stage where students develop critical thinking skills through their learning activities

นักสรุป-นักปฏิบัติ

พัฒนากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและประมวลสรุป
A stage where students develop a creative thinking process though learning how to make conclusios.

นักนำเสนอ-นักประยุกต์

สู่การเป็นนักเรียน รู้อ่าน รู้คิด รู้สร้าง รู้นำเสนอ รู้ประยุกต์ สู่ชีวิตจริง
A stage where students develop their own skills to read, to think, to create, to present and to adapt to real life situations.

บทความล่าสุด

บทความน่าอ่าน