ปรัชญาประจำโรงเรียน คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน

คติพจน์ประจำโรงเรียน ทำอะไร ทำจริง

ทำไมต้องเรียนที่นี่

สถานที่สวยงาม

โรงเรียนมีสถานที่สวยงาม สะอาดและปลอดภัย ในทุกวันจะมีครูเวรประจำจุดช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนในชั้นอนุบาลและประถม ในระดับมัธยมมีระบบเช็คเวลามา เวลากลับส่งตรงถึงไลน์ของผู้ปกครอง

ครูผู้สอนมีประสบการณ์

สอนโดยครูไทย-ครูต่างชาติ ที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาที่สอน มีทักษะการดูแล เอาใจใส่นักเรียน ห้องเรียนแผนกสองภาษา และห้องเรียนอินเตอร์ มีสื่อการเรียนการสอนทันสมัย ห้องเรียนมี Smart TV ทุกห้อง

ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

นอกเหนือจากการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับครูต่างชาติในแต่ละวันแล้ว ยังมีเวทีให้นักเรียนได้แสดงผลงานอีกหลายกิจกรรม อาทิเช่น การพรีเซ้นต์ผลงานเป็นภาษาอังกฤษในวันวิชาการ, การแสดงละครภาษาอังกฤษในกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ, การแสดงละครภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรม Drama Show

นักเรียน-รักเรียน

เริ่มต้นสร้างฐานให้รักที่จะเรียนรู้
A stage where children discover the love for learning

นักอ่าน-นักเทคนิค

พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และคิด
A stage where students develop the skills of listening, speaking, reading, writing and thinking

นักคิด-นักสร้าง

สร้างเสริมกิจกรรมการเรียนผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์
A stage where students develop critical thinking skills through their learning activities

นักสรุป-นักปฏิบัติ

พัฒนากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและประมวลสรุป
A stage where students develop a creative thinking process though learning how to make conclusios.

นักนำเสนอ-นักประยุกต์

สู่การเป็นนักเรียน รู้อ่าน รู้คิด รู้สร้าง รู้นำเสนอ รู้ประยุกต์ สู่ชีวิตจริง
A stage where students develop their own skills to read, to think, to create, to present and to adapt to real life situations.

บทความล่าสุด

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

บทความน่าอ่าน