การสมัครเรียน

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้น เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
แผนก Bilingual Programme ระดับชั้น เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนก Intensive English Programme ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 3 – ประถมศึกษาปีที่ 6

เกณฑ์อายุ ปีการศึกษา 2567

เตรียมอนุบาล เกณฑ์อายุ 1 ส.ค. 64 – 31 ก.ค. 65
☞ อนุบาล 1  เกณฑ์อายุ 1 ส.ค. 63 – 31 ก.ค. 64
☞ อนุบาล 2 เกณฑ์อายุ 1 ส.ค. 62 – 31 ก.ค. 63
☞ อนุบาล 3 เกณฑ์อายุ 1 ส.ค. 61 – 31 ก.ค. 62
☞ ประถมศึกษาปีที่ 1 เกณฑ์อายุ 1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61

วิธีการประเมิน

ลงทะเบียนเพื่อประเมิน/ทดสอบ ระหว่าง เวลา 08.30-15.30 น. (ประเมินทุกวันทำการ)

Intensive English Programme
☞ PP.3 ทดสอบความพร้อมนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ + ตรวจสุขภาพนักเรียน
☞ Y.1 – Y.4 ทดสอบความพร้อมนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ (สอบข้อเขียน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)

Bilingual Programme
☞ เตรียมอนุบาล –อ.3 ทดสอบความพร้อมนักเรียน + ตรวจสุขภาพนักเรียน
☞ ป.1 – ป.6 สอบข้อเขียน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
☞ ม.1 – ม.6 สอบข้อเขียน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์

**สอบผ่าน : สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักเรียน
**ไม่ผ่านรอบแรก : ยื่นคำร้องขอสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง

ประกาศผลการประเมิน /ทดสอบ

โรงเรียนโทรศัพท์แจ้งผลหลังทดสอบ 2 วันทำการ หรือผู้ปกครองสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข 02-5436921-4 (ไม่รับแจ้งผลสอบก่อนวันเวลาที่ก้าหนด)

หลักฐานการสมัคร / มอบตัว

  • สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จ้านวน 1 ชุด
  • ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7 ฉบับจริง)
  • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาหลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 1ชุด (ปพ.1, ปพ.6)
  • รูปถ่ายนักเรียนสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเขียนชื่อ-สกุลนักเรียนด้านหลังรูป)
  • รูปถ่ายผู้ปกครองสี ขนาด 1 นิ้ว คนละ 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเขียนชื่อ-สกุลนักเรียนด้านหลังรูป)

หมายเหตุ
*** นักเรียนที่เข้ารับการประเมิน / ทดสอบ แต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น *** (ยกเว้นนักเรียนระดับอนุบาล)

การมอบตัวนักเรียน
ลงทะเบียนมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอมต้น ได้ในเวลาราชการ วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 08.30 น.-15.30 น.


ค่าธรรมเนียมการศึกษาคลิกที่นี่