คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

นายสุวิจักขณ์ ปิตาสวัสดิ์
ประธานนักเรียน

นางสาวนิชาภา พิมานมาศ
รองประธานนักเรียน

นายวรปรัชญ์ เมินเมือง
รองประธานฝ่ายวิชาการ

นายพีรวัส เหมือนสุทธวงค์
รองประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

นางสาวญาดา ชุมพล
รองประธานพิธีกรรมและพิธีการ

นายสมบัติ เสมอภาค
รองประธานฝ่ายอาคารและสถานที่

นางสาวนันท์นภัส ครุฑพยัคฆนันท์
รองประธานบริการและกิจการนักเรียน

นางสาวพรสินี อึ้งประเสริฐ
รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร