ประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “เอกลักษณ์ความเป็นสารสาสน์”

การประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “เอกลักษณ์ความเป็นสารสาสน์” โอกาสครบรอบ 50 ปี โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันดังนี้

1. เด็กชายปัณณวัฒน์ สุทธิอำนวยกุล G.8B ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
2. เด็กหญิงชนัญชิดา หัวใจ G.5A ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
3. เด็กหญิงธัญชนก เทศพงศ์ธาดา G.6A ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
4. เด็กหญิงปุญญิสา ปานไทยกุล G.6A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
5. เด็กหญิงบุษปรัชต์ บัวเขียว G.7D ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
6. เด็กหญิงธันย์ชนก ชูกลิ่น G.10A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
7. เด็กหญิงศุภกานต์ สิงสาโร G.9D ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
8. เด็กหญิงกวินรัศม์ อภิบุญพิพัฒน์ G.8B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
9. เด็กหญิงภัทราภา เอี่ยมปี G.9D ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
10. นางสาวปพิชญา สมิทธิเสวี G.11B ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคนด้วยนะครับ