การเรียนการสอนระดับอนุบาล

ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา)

  • ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับวัย

  • การเรียนรู้ผ่านการเล่น 12 Montes Sarasas

  • ฝึกระเบียบวินัย ช่วยเหลือตนเอง ผ่านการเรียนรู้สไตล์ญี่ปุ่น

  • ฝึกสมาธิด้วยกิจกรรมวงกลมจิตศึกษา นิทานสร้างสุข