การเรียนการสอนระดับประถม

Flipped Classroom

ห้องเรียนกลับด้าน นักเรียนศึกษาความรู้ผ่านคลิปที่ครูให้ไปศึกษาที่บ้านแล้วตอบคำถาม ป.5-6 Google Meet,Zoom ครูสรุปที่โรงเรียนด้วยการทดลอง นักเรียนร่วมกันหาข้อมูลเพิ่มเติมจากห้องสมุด

การอ่าน3Rs

นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง อ่านในใจ อ่านจับใจความได้ เขียนได้ คิดเลขเป็น

7 Elegance

นักเรียนได้เรียนรู้ CAMPS ฝึกทักษะการดำรงชีวิตสามารถอยู่ในโลกศตวรรษที่21 ด้านวิชา Coding, Art, Music, PE., Scout

Innovation&Best Practice

นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่เกิดจากใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้