การเรียนการสอนระดับมัธยม

การเรียนการสอน Project Based Learning

เอ๊ะ! ทำไมต้องใช้ Project Based Learning

  • ช่วยพัฒนาทักษะและนิสัยการเรียนรู้แห่ศตวรรษที่ 21

  • ฝึกการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

  • เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงอิงเทคโนโลยี