การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากกองอำนวยการออกตรวจ โดยมีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในหลายด้าน ซึ่งผลการตรวจประเมินพบว่า:

โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอน Phonics โดยครูผู้สอนต่างชาติ เพื่อช่วยให้นักเรียนออกเสียงได้ถูกต้อง ทำให้มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น สามารถอ่าน เขียน และสะกดคำศัพท์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนยังสามารถจดจำหลักการรู้จำเสียงของตัวอักษรและเข้าใจหลักการผสมเสียงได้อย่างดี

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในรูปแบบ CPA Approach (Singapore Math) เป็นวิธีการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในห้องเรียนอย่างเต็มที่ ช่วยเสริมพื้นฐานให้เข้าใจคณิตศาสตร์อย่างยั่งยืน ทำให้เด็ก ๆ สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3Rs: Reading
โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมการอ่าน ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การอ่านช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และความรู้รอบตัวให้กับนักเรียน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน และพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างต่อเนื่อง

 

กองอำนวยการออกตรวจขอขอบคุณครูและผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ขอยืนยันในการรักษามาตรฐานและยกระดับการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป