ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 อย่างครบถ้วนและมีคุณภาพสูง

การส่งรายงานผลการประเมินตนเองเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน และการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ สมควรได้รับการยกย่องชื่นชมเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษา